First Round Fixtures
14th August v Maldives at Bayumas Oval
17th August v Singapore at Royal Military College
19th August v Bahrain at Bayumas Oval

THE TEAM
Jitendra Redkar (Captain)
Hemin Desai (V.Cap)
Ameet Sampat
Syed Azhar Ali
Sultan Ahmed
Hemal Mehta
Khalid Rasheed
Adnan Sulheri
Awal Khan
Farhan Khan
Mohammed Aslam
Nilesh Kumar Parmar
Syed Tariq Hussain
Muhammad Asif
Sandesh Dhuri
Mudrirakkal Zakariya
Vivek Venkataram
Ansar Raza Ansari
Sandeep Patil (Coach)


 
     

View Afghanistan Team InfoView Bahrain Team Info
View Bhutan Team InfoView Brunei Team Info
View Hong Kong Team InfoView Iran Team Info
View Kuwait Team InfoView Malaysia Team Info
View Maldives Team InfoView Myanmar Team Info
View Nepal Team InfoView Oman Team Info
View Qatar Team InfoView Saudi Arabia Team Info
View Singapore Team Info View Thailand Team Info
View UAE Team Info
 
  Brunei
  Malaysia
  Saudi Arabia
  U. A. E.
  Bahrain
  Maldives
  Oman
  Singapore
  Bhutan
  Hong Kong
  Kuwait
  Myanmar
  Nepal
  Afghanistan
  Iran
  Qatar
  Thailand